Ördek Avı

YEŞİLBAŞ
Latince: Anas platyhynchos İ- Mallard A- Stockente F- Canard colvert (Mallard)

ve gri renkte gövde yanlarına, sırt ve omuz tüylerine sahiptir. Erkeklerde belirgin olarak kuyruk kıvrık bir görünümdedir. Uçma tüyleri koyu renktedir. Erkek ve dişide ikincil uçma tüyleri (aynası) mavimsidir ve her iki yanında belirgin beyaz renkte bir şerit mevcuttur. Kuyruk tüyleri beyaz, kuyruk alt ve üst tüyleri siyahtır. Dişi genel anlamda boz bir renge ve turuncumsu bir gagaya sahiptir.

Tüm Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarında yaşamaktadır. Ülkemizde yerlidir, ancak ku­zeyden kışlamak için gelenlerde çoktur. Tüm Türkiye’de gözlenmektedir, ancak Orta Ana-dolu’daki sulak alanlarda daha yaygındır. Kışın ülkemizde iç göllerin yanında, deniz kıyı-sında ve lagünlerde de gözlenmektedir.

Tek eşlidirler. Ülkemizde tatlı, hafif tuzlu göller ve sazlıklı durgun göllerde gözlenmek­te ve üremektedir. Şubat sonu-mart aylarında eş tutmaya başlayan yeşilbaş, nisan-mayıs aylarında yuva yapmaya başlamaktadır. Yuvayı suyun dışında toprağa yapar. Yuva, gölle­rin çevresinde yüksek otlar, ekin tarlaları, sık çalılıklar arasında, bazen kovuklarda olmak­tadır. Tercihen daha çok suya yakın kamış ve su bitkileri ile iyi gizlenmiş bir yeri seçer. Yu-va, tüylerle, kuru otlarla ve ince dallarla döşenir. Yuvaya yaklaşık 9-13 yumurta bırakırlar. Yavrular, yuva alanından 50-60 gün sonra uçarlar. Yavrular yumurtadan çıkar çıkmaz en kı-sa yoldan suya ulaşmaktadır. Gagası süzgeç vazifesi görmektedir. Besinlerini; tohumlar, meyve ve bitkiler ile böcekler ve diğer sucul omurgasızlar oluşturmaktadır.

BOZ ÖRDEK

Vücut uzunluğu 46-56 cm.’dir. Er­kek ve dişi farklıdır. Erkekler genel olarak grimsi bir renkte olup, kuyru­kaltı tüyleri siyahtır. Uçarken ikincil uçma tüylerinde beyaz ve siyah renk­teki panel, omuz tüylerindeki kestane­kahverengimsi renk ile karındaki be-yazlık göze çarpar. Gagası koyu renkte olup, yeşilbaştan daha kısadır. Dişileri boz renktedir ve ikincil uçma tüylerindeki beyaz pa­nel ve omuz tüylerindeki kestane renk uçarken göze çarpar.

Yerli ve göçmendir. Ülkemizde başlıca Orta Anadolu ve Doğu Anadolu olmak üzere, tüm bölgelerde kaydedilmiştir. Boz ördeğin, Orta ve Doğu Anadolu’da ürediği düşünülmektedir. Türkiye dışında Kuzey Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’da gözlenmektedir. Güney ve Kuzeybatı Avrupa’da, Kuzey Afrika’da ve Arap Yarı-madası’nda kışlamaktadır. Avrupa’da sayılarında büyük düşüşler gözlenmektedir.Tek eşlidirler. Genellikle tatlı su gölleri ve sazlıklarda gözlenmektedir. Suya yakın ola­rak yerde yuva yaparlar. Yuva, yapraklar ve dişinin tüyleri ile döşenir. Kuluçka süresi 24­26 gündür. Yavruların uçma süresi 45-50 gündür. Daha çok bitkisel besinlerle beslenmek­tedir.

FİYU

Latince: Anas penelope İ- Wigeon A- Pfeifente F- Canard siffleur

DIŞ GÖRÜNÜMÜ

Vücut uzunluğu 45-51 cm.’dir. Erkek ve dişi farklıdır. Erkek kahverengimsi renkte bir başa, belirgin sarımsı renkte bir alna ve tepeye, kırmızımsı renk­teki bir göğse, grimsi vucuda, siyah renkte kuyruk altı tüyleri­ne sahiptir. Uçarken karın altı beyaz renkte gözlenen fiyu er-keğinin, uçma tüyleri koyu renkte olup, omuz örtü tüylerinde beyazdır. Suda iken kanatlar ile karının yanları arasında beyaz bir çizgi göze çarpar. Dişi ve erkekteki ikincil uçma tüy­leri (ayna) yeşilimsidir ve gagaları küçüktür. Dişi grimsi-kahverengi bir vücuda, beyaz ka-rın altına sahiptir. Sırt ve vücudun yanlarında çizgiler mevcuttur.

YAŞAM ALANI

Ülkemizde kış göçmenidir, ancak az sayıda üreme olasılığı vardır. Ülkemizde hemen her bölgedeki göller, bataklıklar, dalyanlar ve lagünlerde gözlenmektedir. İskandinavya, Kuzey Rusya, Güney Sibirya’da kuluçkaya yatar ve Batı, Orta ve Güney Avrupa’da, Kuzey Afrika ve Ortadoğu da kışlar.

BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Tek eşlidirler. Mart-nisan aylarında yuvalama yerlerine ulaşmaktadır. Yuvasını yere bitkiler arasına yapmaktadır. Yuvasını tüyler ve bitkisel materyallerle döşer. Yuvaya 8-9 yumurta bırakır. Kuluçka süresi 24-25 gündür. Yavruların uçma süresi 40-45 gündür. Be­sinlerini ağırlıklı olarak bitkiler oluşturur.

ÇAMURCUN

Latince: Anas crecca İ- Teal A- Krickente F- Sarcalle d’hiver

nan yeşil renkte bir bant göze çarpar. Sırt, vücut yanları ve kanatların büyük bir kısmı gri renktedir. Göğsü sarı-kahveren-gi renkte olup, üzerinde siyah noktalar vardır. Kuyruk altında belirgin siyah çizgi ile çevre­lenmiş sarımsı bir bölge mevcuttur. Gagası küçüktür ve gaga ile ayak siyahtır. Dişi ve er­kekte ayna yeşil ve kenarları beyazdır. Dişi koyu kahverenginde olup, göz üzerinde az be­lirgin beyaz bir kaş görülür ve karın altı beyazdır. Genelde sürüler halinde seri kanat çırpa-rak uçarlar.

Yerli ve kış göçmenidir. Yerli olanlar Orta Anadolu, Göller Bölgesi, Marmara, Trakya ve Karadeniz Bölgelerinde sığ tatlısu gölleri, bataklıklar, hafif tuzlu göllerde kuluçkaya yat-maktadırlar. Kışın kıyısal sulak alanlarımızda da gözlenmektedir. Türkiye’den başka Avru­pa, Asya ve Kuzey Amerika’da yaygındır. Kışı Güney Avrupa, Kuzey-Orta Afrika, Ortado-ğu’da geçirmektedir.

Tek eşlidirler. Yuvalarını yere ve suya yakın yaparlar. Yuva, bitkilerle yapılır ve etrafı bitki ve tüylerle döşenir. Yuvaya 8-11 yumurta bırakmaktadır. Kuluçka süresi 21-23 gün­dür. Yavruların uçma süresi 25-30 gündür. Besinlerini bitkiler oluşturur, ancak yazın sucul omurgasızlar ile de beslenmektedir.

ÇIKRIKÇIN

Latince: Anas querguedula İ- Garganey A- Knakente F- Sarcalle d’été

DIŞ GÖRÜNÜMÜ

Vücut uzunluğu 37-41 cm.’dir. Ça­murcundan biraz büyüktür. Erkek ve dişinin görünümü birbirinden farklı-dır. Erkek; kahverengi bir başa sahip olmasına rağmen tepeden enseye uzanan bölge daha koyudur ve he-men gözün üzerinden başlayan, gö­zün bir kısmını da içine alan ve ense­ye kadar uzanan beyaz çizgi ile hemen tanınmaktadır. Göğsü çizgili ve daha açık kahve­rengdir. Karın altı grimsi-beyaz iken, kanat altları beyaz, üst kanat örtü tüyü grimsi-mavi-dir. Erkeğin sırtta yer alan koyu siyah renkli süs tüyleri kanatlara doğru sarkmaktadır. Ga­ga ve ayaklar gridir. Dişi ve erkekteki ayna, yeşil ve her iki tarafında beyaz şerit bulun-maktadır. Dişi kahverengi görünümünde olup başın tepesinden enseye kadar olan bölge ile gaga dibinden gözü içine alan bölgede koyu renktedir. Dişinin kanat örtü tüyleri grim-si-mavi ve karın altı beyazdır. Gaga ve ayaklar erkekteki gibidir.

YAŞAM ALANI

Ülkemizde yaz göçmeni olarak gözlenir. Orta ve Doğu Anadolu, Karadeniz, Ege Bölge­lerinde üreyebilir. Türkiye dışında Batı ve Doğu Avrupa’da ve Kuzey Asya’da gözlenmekte­dir. Güney Yarıkürede ve Ortadoğu’da kışlamaktadır. Neredeyse yarım milyon çıkrıkçın ülkemizin de dahil olduğu Avrupa ülkelerinde avlanmaktadır. Bundan ötürü sayılarında bü­yük azalmalar gözlenmektedir.

BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Tek eşlidirler. Yuvalarını yere ve suya yakın yaparlar. Yuvasını kalın bitki örtüsü ile ya-par, yuva etrafını tüylerle ve bitkilerle döşer. Zengin bitki örtüsü olan tatlı ve hafif tuzlu sular, bataklıklar ve durgun akan akarsularda yaşamaktadır. Yuvaya 8-9 yumurta bırakan çıkrıkçının kuluçka süresi 21-23 gündür. Yavruların uçma süresi 35-40 gündür. Besinlerini böcekler, yumuşakçalar, kabuklular ve bitkiler oluşturmaktadır.

KILKUYRUK

Doğru uzanan beyaz bir çizgi gözlenir. Uzun ve ince bir gagaya sahip olan kılkuyruğun, göğüs rengi beyazdır. Vücut yanları, kanat örtü tüyleri ve sırt gri renktedir. Kuyruk altı siyah renkedir, kuyruk altı tüylerinden kama doğru olan bölgede sarı bir bant göze çarpar. Kanat aynası yeşil renktedir ve üstte kahve­rengi ve altta beyaz şeritle çevrilidir. Dişi boz renklidir ve kanat aynası açık kahverengi olup, üstte ve altta beyaz şerit ile çevrilidir.

Ülkemizde yerlidir ve geçit sırasında kışın bolca gözlenir. Türkiye’de Orta, Doğu Ana-dolu’da ve Karadeniz Bölgelerinde gözlenir. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’daki tundra­larda üremektedir. Kışlama Orta ve Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da olmaktadır.

Tatlı ve hafif tuzlu sığ göller, sazlıklarda ve bataklıklarda gözlenir. Tek eşlidir. Yuvala­ma alanına mart-nisan aylarında gelmektedir. Yuvayı genellikle suya yakın ve yerde yapar­lar. Yuvaya 7-9 yumurta bırakırlar. Kuluçka süresi 22-24 gündür. Yavrunun yuvadan uçma süresi 40-45 gündür. Besinlerini başlıca bitkiler ve sucul omurgasızlar oluşturmaktadır. Ge­nellikle çamurlu alanlarda besinlerini ararlar.

KAŞIKGAGA

Vücut uzunluğu 49-52 cm.’dir. Dişi ve erkek görü­nüm olarak birbirinden farklı-dır. Dişi ve erkek; hantal, ka-şık şeklindeki gagaları ile he-men tanınmaktadır. Erkek; yeşil bir başa, karından kuy-ruğa kadar kestane bir renge, beyaz boyuna, göğse ve omuz tüylerine; siyah bir sırt ile kuyrukaltı ve kuyruküstü tüylerine sahiptir. Erkeğin kanat aynası yeşildir ve ikincil kanat örtü tüyleri mavimsidir. Uçarken kanat aynası ile omuz tüyleri arasında beyaz bir panel gözlenmektedir. Dişi; boz renge ve erkeğin gibi mavimsi ikincil kanat örtü tüylerine ve ye­şil kanat aynasına ahiptir. Gaga kahverengimsi ve ayak portakal renklidir.

Yerli ve kış göçmenidir. Türkiye’de Orta ve Doğu Anadolu, Karadeniz Bölgelerinde kuluç­kaya yatmaktadır. Kış aylarında tüm Türkiye’de gözlenmektedir. Türkiye dışında Kuzey Avru­pa, Asya ve Amerika’da yaygındır. Kışı Güney ve Batı Avrupa’da, Ortadoğu’da geçirmekte­dir.

Tatlı, hafif tuzlu göller ve sazlıklarda gözlenir. Tek eşlidir. Yuvayı suya yakın ve yerde yapar. Yuvaya genellikle 9-12 yumurta bırakır. Kuluçka süresi 26 gündür. Yavruların yuva­dan uçma süresi 40-45 gündür. Besinlerini böcekler, yumuşakçalar ve bitkiler oluşturur. Besinlerini gagaları ile süzerek alırlar.

MACAR ÖRDEĞİ

Bölge karından kuyruğu da içine alacak şekilde bir çizgi halinde gözlenmektedir. Karının yanları ile kanat altı ve omuz beyazdır. Üst kanat uçma tüylerinde beyaz bir panel bulun-maktadır. Kanat üstü uçma örtü tüyleri kahverengidir.Dişi homojen açık kahverengidir. Dişinin boynu ile yanları beyaz ve boyun arkası kah­verengidir. Gaganın üzerinden gözleri de içine alacak şekilde arkadan tepe ve enseye uza­nan kahverengi bölge gözlenmektedir. Erkek gibi kanat üstü uçma tüyleri beyazdır. Gaga grimsi, uç kısmı pembemsidir.

Yerlidir. Orta ve Doğu Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz Bölgelerinde kuluçkaya yatmak-tadır. Türkiye dışında Orta Avrupa, Rusya, Orta Asya, Balkanlarda bulunmaktadır.Tek eşlidirler. Yuvalarını suya yakın olarak saz, ot ve bitki kümelerinin içine yapmakta-dır. Yuva, bitki materyalleri ve tüylerle yapılmaktadır. Yuvaya 8-10 yumurta bırakırlar. Ku­luçka süresi 26-28 gündür. Yavrunun yuvadan uçma süresi 45-50 gündür. Besinlerini baş-lıca bitkiler ve omurgasız canlılar oluşturur.

TEPELİ PATKA

Latince: Aythya fuligula İ- Tufted Duck A- Reiherente F- Fuligule morillon

DIŞ GÖRÜNÜMÜ

Vücut uzunluğu 40-47 cm.’dir. Erkek ve dişinin görünümü birbi­rinden farklıdır. Erkek çok belirgin koyu bir renge sahiptir. Erkeğin başı, boynu, göğsü, sırtı, üst ka-nat örtü tüyleri ile kuyruk üst ve alt tüyleri koyu renktedir. Belirgin koyu renkli bir tepe tüyüne, sarı bir göze ve mavimsi bir gagaya sahip olan erkeğin vücut yan tüyleri ile uçma tüyleri beyaz-dır. Dişi, koyu kahverengi bir görünüme sahiptir. Erkek kadar belirgin olmayan tepe tüyleri dişide de gözlenir.

YAŞAM ALANI

Tepeli patka, Kuzey-Batı ve Orta Avrupa ile Orta Asya’da üremektedir. Ülkemiz için kış konuğudur ve az sayıda tepeli patka Karadeniz Bölgesinde kuluçkaya yatmaktadır. Kışın tüm tatlı, acı göllerde ve barajlarda gözlenmektedir.

BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Tek eşlidirler. Kışın büyük sürüler halinde koylarda ve limanlarda gözlenirler. Yuvalarını göllerdeki küçük adalarda yere yaparlar. Yuva, bitkilerden ve tüylerden oluşturulur. Yuvaya 8-11 arası yumurta bırakır. Kuluçka süresi yaklaşık 25 gündür. Yavrunun yuvadan uçma sü­resi 40-45 gündür. Besinlerini başlıca sucul omurgasızlar ve bitkiler oluşturmaktadır.

KARABAŞ PATKA

Tüyleri ile kanat üst-örtü tüyleri siyah renktedir. Vücut yan tüyleri beyaz ve gaga mavimsidir. Sırtı, tepeli patkadan farklı olarak gridir (tepeli patkada siyahtır). Üst kanat uçma tüyleri ile kanat altı beyazdır. Dişi, tepeli patkaya benzemesine rağmen, ondan gaga dibindeki beyazlık ve karın yanlarının daha açık olması ve tepesinin olmaması ile ayırt edilebilinir. Üst kanat uçma tüyleri, kanataltı ile ka-rın beyazdır. Dişi ve erkeğin gözü sarı ve gagaları mavimsidir.

Kış konuğudur. Ülkemizde Karadeniz ve Marmara Denizi’nin kıyılarında görülmektedir. Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’da gözlenmekte ve üremektedir.Tek eşlidir. Yuvalarını yerde veya yüzer sazların üzerinde yaparlar. Yuvayı, bitkiler ve tüylerle döşemekte olup bu yuvaya yaklaşık 8-11 yumurta bırakırlar. Kuluçka süresi 26-28 gündür. Yavruların uçma süresi 40-45 gündür. Besinlerini, başlıca bitkiler ve omurgasız hayvanlar oluşturmaktadır.

ELMA BAŞ PATKA

 

üst uçma tüyleri beyaz değil gridir. Dişi, boz renge sahiptir, ancak vücudun yanları ile üst­ört tüyleri grimsi-kahverengi ve karın kirli beyazdır. Gagası koyu mavimsi-gri ve ucu siyah-tır. Uçma tüyleri erkeğinki gibi grimsidir.

Yerlidir. Tüm Türkiye’de sazlık ve kamışlı göllerde, deltalarda ve lagünlerde gözlenir. Kuzey Asya ve Avrupa’da yaygındır. Güney Avrupa’da lokal olarak üremektedir. Kışı, Gü­ney Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu’da geçirmektedir.

Tek eşlidir. Bol bitkili göllerdeki saz adacıklarında üremektedir. Nisan sonu-mayıs ba-şında üremeye başlarlar. Yuvalarını su yakınlarında yerde yaparlar. Bu yuvalara 8-10 ka-dar yumurta bırakırlar. Kuluçka süresi yaklaşık 25 gün sürmektedir. Yavrunun yuvadan uç­ma süresi 50-55 gündür. Besinlerini sucul bitkiler, omurgasız canlılar ve küçük balıklar oluşturur.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

Elmabaş patkanın dişisi, 1997 Merkez Av Komisyonu Kararları ile yasaklanan Paspaş patka ya da diğer adı ile Karaca Ördeğin (Aythya nyroca) dişisi ve erkeği ile karıştırılabi-lir. Paspaş patkanın dişisi, elmabaş patkanın dişisine nazaran daha koyu kahverengidir. Uçarken alttan karın altı ve elmabaş patkadan farklı olarak kuyrukaltı tüyleri beyazdır. Er­kek paspaş patka da dişisi gibi koyu kahverengidir, ancak göz, açık beyazımsıdır. Dişi ve erkeğin uçarken kanat üstü uçma tüyleri diğer vücut tüyleri ile kontrast yapacak şekilde beyazdır.

KADİFE DENİZ ÖRDEĞİ

Latince: Melanitta fusca İ- Velvet scoter A- Samtente F- Macreuse brune

Gaga, sarı ve ayakları pembe renklidir. Dişi ise koyu kahverengidir.Kuzey Avrupa, Asya ve Amerika’da bulunmaktadır. Kışı, Orta ve Batı Avrupa’da, Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de geçirmektedir. Ülkemizde yerlidir. Doğu Anadolu’aki yüksek ra-kımlı krater göllerinde az sayıda üremektedir.Tek eşlidirler. Yuvasını yere suya yakın ve yere yapar. Yuva yaparken bitkiler ve tüyleri kullanırlar. Yuvaya 7-9 adet yumurta bırakırlar. Kuluçka süresi 27-28 gündür. Yavrunun yu­vadan ayrılma süresi 50-55 gündür. Besinlerini yumuşakçalar, kabuklular ve böcekler oluş-turmaktadır.

KARA ÖRDEK

Yanakları ve boynun ön kısımları açık renklidir.Ülkemizde kışın nadir olarak gözlenmektedir. Kuzey Asya ve Avrupa ve lokal olarak Kuzey Amerika’da görülür.Tek eşlidir. Yuvalarını suya yakın ve yere yapar. Yuvaya 6-8 yumurta bırakır. Kuluçka süresi 30-31 gündür. Yavrunun yuvadan uçma süresi 45-50 gündür. Kışın, kıyısal alanlar­da sürülen halinde bulunmaktadır. Yumuşakçalar ve böceklerle beslenirler

ALTINGÖZ

Göz ve ayaklar sarı renktedir. Gaga ve kuyruk üstü tüyleri de siyahtır. Dişi ise kahverengi bir başa, beyaz boyna, karna ve kuyrukaltı tüyleri ile gri göğse sahiptir. Kanatları ise alttan sadece ikincil uçma tüyleri beyazdır. Diğer kanat al­tı tüyleri koyu renktedir. Üstten kanat aynası ile aynanın üzerindeki örtü tüylerinin bir kıs-mı beyaz, geri kalan tüyler ile birincil uçma tüyleri siyahtır. Göz ve ayaklar sarı, gaga koyu gri renktedir.

Ülkemizde kış konuğudur. Genellikle Karadeniz ve Marmara kıyıları ile Batı Anado-lu’daki göllerde görülmektedir. Kuzey Asya, Avrupa ve Amerika’da gözlenmektedir.

SAKARMEKE

Güneydoğu hariç tüm göllerde, kıyılarda lagün ve deltalarda gözlenir. Yerlidir. Avrupa ve Asya’da yaygındır.

BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Tek eşlidirler. Sazlıklarda yuvalarını yaparlar. Yuvalarına 6-10 yumurta koyarlar. Ku­luçka dönemi 21-24 gündür. Yavruların uçma süresi ise 55-60 gündür. Besinlerini başlıca bitkiler oluşturmaktadır, bazen böceklerle de beslenirler. Dalarak ya da su yüzeyinden be­sinlerini toplarlar.

Ördek de diğer göçmen kuşlar gibi kış başlangıcında Kuzey Avrupa, Balkanlar ve Rus-ya’dan yurdumuza gelir, kışı yurdumuzda geçirir, baharda yavrular ve daha sonra tekrar kuzeye serin ülkelere geri göç eder.

ÖRDEK AVI

Yurdumuzda yaklaşık yirmi çeşit üzerinde ördek cinsi tespit edilmiştir. Bunların bir kısmının avı tamamen yasaktır.

Ördek avını meskûn mahallerden uzak her türlü göl, gölet, deniz, su kanalları, su biri­kintileri, sazlık alanlarda yapmak mümkündür. Ağır kış şartlarında ördek meskûn mahalle­re daha çok yaklaşabilir. Önemli olan önce ördek avını nerede rahatça yapabileceğinizi tespit etmektir. Özellikle, sabah ve akşam avları için ördeklerin göl-kara-göl güzergâhında yakın geçtikleri noktaları bulmak ve oralarda beklemek, gündüzleri ise, sazlıklar arasında bot veya kasık çizmesi ile dolaşarak parlama avı yani ördeğe sessizce yaklaşıp daha son-ra havalandığında ateş etmek, veya mühre denilen plastik ördeklerden gölün içinde açık alanlara belli bir düzen dahilinde dizerek yukarıdan geçen ördeklerin ilgisini çekmek sure­tiyle yapılır.

Mühre avında gizlenmek için etraftaki sazlıklar veya kamuflaj ağlar kullanılır. Ayrıca ördek düdüğü kullanmak daha fazla çekicilik sağlar.Ördek avı için tavsiye edilecek tüfek çeşitleri yarı otomatik veya süperpoze olup 71 ve­ya 76 cm. namlulu olması gerekir. Ancak parlama avı için daha kısa namlulu açık şoklu tü­fek kullanılabilir. 12 kalibre yarı otomatik tüfek kullanacaksanız ful şok takmanız gerekir. Süperpozeyi tercih etseniz de yine şoklar full-full / full-mod. olmalıdır.

12 kalibre için de tavsiye edilen fişek ise, parlama avında 32-36 gr. 5-7 no. fişek müh­re avında 32-36 gr. 6-7 no. fişek, geçit avlarında 3-5 no. fişektir. Fişeğin gramajını artırmak saçma adedini artırarak bir avantaj olarak görünüyorsa da fişeği hantallaştırmaktadır. Ya­ni fişeğin sürati azalmaktadır. Bence düşük saçma gramajlı ancak barut hakkı fazla olan fi­şek yüksek geçen ördekte daha iyi netice verir. Hatta Kettner firmasının özel ördek fişek­leri 24 gr.dır. Ördeğin, bıldırcın ve çulluk gibi kuşlara nazaran çok hızlı bir hayvan olduğu,vücudunun yağ ve kalın tüy tabakasıyla kaplı olması ördeğe diğer kuşlara nazaran daha dayanıklılık sağlamaktadır. Düşük süratli saçma ördeğe tam olarak işlememektedir.

Ördek avı, kış aylarında olması nedeniyle kalın ve özel giyim gerektirir. Öncelikle içi­mize yün fanila ve uzun kilot giymelisiniz. Havanın durumuna göre muhtelif kazak ve göm­leklerin üstüne av yeleğinizi ve en üste tercihan kamuflaj veya saz rengi parka, altınıza normal pantalon veya su geçirmez özel pantalon giymelisiniz. Çizmeniz yüksek konçlu ve kaliteli kauçuktan olmalı, eğer yürüyüş avı değil de bekleme avı yapıyorsanız veya sandal içindeyseniz, çizmeleriniz en aşağı bir hatta iki numara büyük olmalı ki fazlaca yün çorap giyilebilsin ve arada hava boşluğu kalsın. Ancak günümüzde ayağı sıcak tutmak için bir çok değişik, özel malzemelerden imal edilmiş çoraplar, içlikler ve -40˚C’ye kadar dayanık-lı botlar mevcuttur. Tabii tüm bu tür malzemeler size ekstra maddi külfet getirecektir.

Ördek avı ve kaz avı en çok teçhizat gerektiren avlardır. Tüm giyiminize ilave olarak av çantanızda mutlaka yedek çorap, pantolan ve eldiven bulundurunuz. Herhangi bir suya düşme veya ıslanma hallerinde hayatımız bu yedek malzemeye bağlıdır. Hiç kimse arka-daşının yedek malzemesine bel bağlamamalıdır. Av bıçağınızın dışında el feneri, düdük, pusula, 5-6 metre sağlam bir ip, küçük bir şişe içinde ispirto, kuş askısı, ördek düdüğü, çakmak ve kış avlarında her zaman küçük bir baltayı av çantanızda bulundurmanızda fay-da vardır. Burada önemli olan nokta beklenmedik bir soğuk hava veya ıslanma durumun­da ateş yakmayı sağlamaktır. Ördek avlarında yine yanımızda birden fazla yün bere ve şapka bulundurunuz. Hatta çok soğuk havalar için sadece gözleri açıkta bırakan yün bere­lerden taşıyınız. Çok kalın deri eldivenler yerine 2-3 adet ince yün eldiven taşırsanız, da-ha rahat atış yapar ıslandıkça kuru eldiven kullanırsınız.

Ördek, sürati 100 km’yi geçebilen bir kuştur. Parlama ve mühre avlarında ördeğin tam üstüne atış yapmanız yeterlidir. Geçit yapan bir ördeğe atış yapacaksanız, size olan uzak­lığı gözönüne alarak makul bir önleme vermeniz şarttır.Diğer bir nokta da atış sırasında heyecan yapmadan ördeğin iyice yaklaşmasını bek­lemek ki bu da ördeğin cinsini seçecek veya renklerini görecek kadar yaklaşmasıdır. Siyah olarak gördüğünüz her kuş en aşağı sizden 60-70 metre uzaktadır.

Ördek size yaklaşana kadar kesinlikle hareket etmeyin ve gözlerinizi ördeğe dikerek seyretmeyin. Çünkü gözleriniz ördek tarafından yansıtıcı ayna gibi görülecektir.

Hiçbir zaman buz tutmuş göl üzerinde yürümeye kalkışmayın. Çok soğuk kış şartların-da ördek kendini buz tutmamış neresini bulursa, oraya atar. Bu durumlarda ördeğin gide-bileceği çok fazla adres olmadığı için bulması ve vurması kolaydır.

Kamil Üçbaş. Avcının Temel Eğitim Kitabından.

(İçeriğin izinsiz kullanımı yasaktır.)